Algemene Voorwaarden

EVAC B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. EVAC: EVAC B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Schijndel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17132042.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie EVAC een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen EVAC en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee EVAC zich tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens EVAC aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: al dan niet volgens specificaties van de wederpartij geassembleerde appendages en besturingssystemen voor industriële toepassing.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EVAC en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van EVAC vrijblijvend. Een aanbod van EVAC kan tot onverwijld na de aanvaarding nog worden herroepen. Offertes van EVAC vervallen in elk geval na verstrijken van twee maanden na offertedatum, tenzij de offerte uitdrukkelijk een andere vervaltermijn vermeldt.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van EVAC dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van EVAC dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht EVAC nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van EVAC, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EVAC anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. EVAC spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn al deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van EVAC treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij EVAC schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen EVAC zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en leveringstermijnen als in lid 1 bedoeld, vangen niet eerder aan dan nadat EVAC alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTING VAN DE WEDERPARTIJ

Zowel ten aanzien van volgens specificaties van de wederpartij te assembleren producten, als de levering van standaardproducten, is de wederpartij gehouden om zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie aan EVAC ter beschikking te stellen, op de door EVAC voorgeschreven wijze. EVAC is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de wederpartij EVAC niet tijdig van de bedoelde informatie voorziet, dan wel EVAC is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestellingen plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen in geval van bezorging, de kosten in verband met de aflevering aanvullend voor rekening van de wederpartij.
 2. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie, zoals Incoterm, anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Een eventueel overeengekomen Incoterm, zoals Ex Works (EXW), Delivered At Place (DAP) en Delivered Duty Paid (DDP), heeft de betekenis als vastgelegd in de laatst geldende versie van de Incoterms als vastgesteld door de International Chamber of Commerce.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te (doen) nemen en/of het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde te voldoen.
 4. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal EVAC de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde.
 5. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van EVAC mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. EVAC is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde en de kosten van opslag van de producten.
 6. Indien EVAC bij toepassing van de leden 3, 4 of 5 kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

In het aanbod, de overeenkomst en/of anderszins door EVAC vermelde eigenschappen van de producten, ook welke volgens specificatie van de wederpartij worden geassembleerd, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder maten en functionaliteit van de producten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan bij althans onverwijld na de levering mededeling te doen aan EVAC.
 2. In geval van gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan EVAC.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor EVAC uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen bestaan.
 5. Geen grond voor reclames zijn de aanwezigheid van toleranties als bedoeld in het vorige artikel, alsook de aan- of afwezigheid van productspecificaties hetgeen desalniettemin beantwoordt aan de door de wederpartij geaccordeerde 3D-tekeningen of andere opgaven van EVAC. De bedoelde opgaven van EVAC worden geacht door de wederpartij te zijn geaccordeerd indien dit uitdrukkelijk door de wederpartij is verklaard, dan wel de wederpartij niet binnen 48 uur na ontvangst van een dergelijke opgave omtrent de juistheid daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan EVAC. 

ARTIKEL 9. | RETOUREN

Retourzendingen worden slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van EVAC geaccepteerd en in ontvangst genomen. Uitsluitend niet volgens specificatie van de wederpartij geassembleerde, onbeschadigde en zich in originele staat bevindende producten komen voor retournering in aanmerking. Door EVAC aanvaarde retourzendingen worden geretourneerd voor rekening en risico van de wederpartij. Bij de retourzending dient de wederpartij de aanwijzingen van EVAC met betrekking tot de afhandeling daarvan op te volgen. Indien en voor zover aan de retournering van de producten geen tekortkoming van EVAC ten grondslag ligt, is EVAC gerechtigd 25% van het factuurbedrag waarop de retournering betrekking heeft, als administratie- en afhandelingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 10. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door EVAC te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke eventuele samenwerking tussen de wederverkoper en EVAC is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; EVAC is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. EVAC garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van EVAC of zijn licentiegevers.
 5. Wederverkopers treden op als van EVAC onafhankelijke, zelfstandige partijen en zullen nimmer als vertegenwoordiger, agentschap of dochteronderneming van EVAC worden beschouwd of als zodanig naar buiten mogen treden.

ARTIKEL 11. | GARANTIE

 1. EVAC levert de producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door EVAC is vermeld. Overigens maakt de wederpartij uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Elke garantie op een product vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan EVAC kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige installatie, behandeling of toepassing, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege EVAC (zoals welke zijn vermeld in eventueel meegeleverde handboeken en gebruiksaanwijzingen) en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van EVAC zijn uitgevoerd.
 3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. EVAC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat EVAC door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien EVAC bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Elke met EVAC aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat EVAC van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
 2. EVAC is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst EVAC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is EVAC gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 4. Voorts is EVAC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door EVAC op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 6. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die EVAC ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 7. Indien EVAC de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door EVAC vermelde prijzen exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van het volledige bedrag dat zij uit hoofde van de overeenkomst aan EVAC is verschuldigd. EVAC is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de wederpartij een op haar rustende vooruitbetalingsverplichting volledig is nagekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door EVAC aangewezen wijze en binnen de door EVAC aangezegde of op de factuur vermelde termijn.
 4. EVAC is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EVAC, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 11, is EVAC na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan EVAC kan worden toegerekend.
 3. EVAC is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van gebruik van de producten in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of normale zorgvuldigheidseisen die de eindgebruiker in acht behoort te nemen bij het gebruik van de producten.
 4. EVAC draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 5. EVAC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van EVAC bestaat, komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in
    aanmerking komt;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EVAC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan EVAC toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden    
    voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. De aansprakelijkheid van EVAC is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van EVAC betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van EVAC nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van EVAC daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van EVAC dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EVAC bedraagt één jaar.
 8. De wederpartij vrijwaart EVAC van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan EVAC toerekenbaar is.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door EVAC verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EVAC te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht EVAC hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederpartij in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt EVAC op de vordering(en) van de wederpartij op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EVAC of door EVAC aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. EVAC is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient EVAC op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat EVAC de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van haar eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

EVAC behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten, de samenstelling, (technische) specificaties en ontwerpen daarvan, alsmede op de door vervaardigde 3D-tekeningen en overige documentatie, e.e.a. voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van EVAC dan wel derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken of materialen te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met de aard en strekking van de overeenkomst.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EVAC wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel